Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Κανακάρη 69-71, Πάτρα    
Τηλέφωνο: 2614004354
Κινητά:
6947431080, 6942430900
Social:       

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

 • Είναι η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στην ενιαία Ε.Ε.
 • Διακρίνεται σε Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (κατηγ. C.CE) και Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών (κατηγ. D.DE)

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται εφόσον παρακολουθήσει επιτυχώς ο οδηγός το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 χωρίς να δώσει εξετάσεις.

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο οδηγός υποβάλλει στην Υ.Μ.Ε.Π.Ε. της μόνιμης κατοικίας του,

 1. την βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαζί με την
 2. σχετική αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία

προκειμένου να εφοδιασθεί με το ΠΕΙ πενταετούς ισχύος από την ημερομηνία χορήγησης της προαναφερθείσας βεβαίωσης. Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της ισχύος της πενταετίας, σε αντίθετη περίπτωση ο οδηγός ακολουθεί την νέα εκπαίδευση περιοδικής κατάρτισης.

Η ελαχίστη διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 35 ώρες και καθορίζεται σε διδακτικές ώρες.Η διδακτική ώρα είναι 45 λεπτά. Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας κατά τη διάρκεια μίας ημέρας είναι επτά (7) διδακτικές ώρες.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι οδηγοί που είχαν άδεια οδήγησης Γ, Δ, Γ+Ε απαλλάσσονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της υποχρέωσης να κατέχουν ΠΕΙ:

 1. Οχημάτων των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας

  η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2008.

  Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9 Μαρτίου 2014.

  Μετά την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης.

 2. Οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας

  η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2009.

  Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2014.

  Μετά την ημερομηνία αυτή οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων, αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης.

 

Για οποιαδήποτε απορία επικοινώνησε μαζί μας.